http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=74449&menu=1420&style=1
CHÁN MỚ ĐỜI! BÀI MÌNH VIẾT, CHÍNH TAY MÌNH GÕ TÊN MÌNH LA ĐOÀN ĐỨC THÀNH, THẾ MÀ BÁO MẠNG ĐẠI ĐOÀN KẾT LẠI SỬA LẠI THÀNH HỌ HOÀNG? KHÔNG BIẾT BÁO GIẤY THẾ NÀO? CÙNG LẮM LÀ CÚ ĐT "XIN LỖI" THÔI.

Advertisements