TIẾNG THU

Mưa chiều rơi rả rích
Khí trời thoáng, gió se
Hoa sữa đùa tinh nghịch
Nhả hương ngát đường về

Chuông chùa buông não nề
Em ngủ hay còn thức?
Lòng anh đang rạo rực
Tiếng thu dội tái tê

Hà Nội, ngày 18-10-2013
Đoàn Đức Thành

Advertisements