THÁI TANG TỬ

Hận quân bất tự giang lâu nguyệt,
Nam Bắc Đông Tây,
Nam Bắc Đông Tây,
Chỉ hữu tương tùy vô biệt ly.
Hận quân khước tự giang lâu nguyệt,
Tạm mãn hoàn khuy,
Tạm mãn hoàn khuy,
Đãi đắc đoàn viên thị kỷ thì.
LỮ BẢN TRUNG

Dịch nghĩa:

BÀI TỪ THEO ĐIỆU THÁI LANG TỬ

Giận chàng chẳng giống vầng trăng trên lầu bên sông,
(Dẫu có đi bốn phương) Nam Bắc Đông Tây,
(Dẫu có đi bốn phương) Nam Bắc Đông Tây,
Chỉ có theo nhau không hề biệt ly.
Giận chàng lại giống vầng trăng trên lầu bên sông,
Tạm tròn lại khuyết,
Tạm tròn lại khuyết,
Đợi được đoàn viên là mấy lúc.

Dịch thơ:

Hận chàng chẳng như vầng trăng tỏ
Nam Bắc Đông Tây
Nam Bắc Đông Tây
Dõi từng bước chân không xa cách.
Hận chàng lại như vầng trăng tỏ
Vừa tròn đã non
Vừa tròn đã non
Chẳng mấy khi được hưởng đoàn viên.

ĐOÀN ĐỨC THÀNH dịch thơ. …

Hận chàng chẳng giống vầng trăng ấy,
Nam Bắc Đông Tây,
Nam Bắc Đông Tây,
Chỉ mãi theo nhau chẳng nỡ rời.

Hận chàng lại giống vầng trăng ấy,
Tạm đầy lại vơi,
Tạm đầy lại vơi,
Nào có đoàn viên được mấy thời.
NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI dịch thơ

Hận chàng chẳng giống vầng trăng,
Dẫu đi Nam Bắc Tây Đông chẳng rời.

Hận chàng sao giống trăng này
Mới tròn đã khuyết, chưa đầy đã vơi
Đoàn viên nào được mấy hồi.
NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI dịch thơ

Advertisements