摽有梅,
其實七兮;
求我庶士,
迨其吉兮。

摽有梅,
其實三兮;
求我庶士,
迨其今兮。

摽有梅,
頃筐塈之;
求我庶士,
迨其謂之。

PHIẾU HỮU MAI (46/100)

Phiếu hữu mai,
Kỳ thực thất hề
Cầu ngã thứ sĩ,
Đãi kỳ cát hề.

Phiếu hữu mai,
Kỳ thực tam hề
Cầu ngã thứ sĩ,
Đãi kỳ kim hề.

Phiếu hữu mai,
Khuynh khuông h‎ý chi
Cầu ngã thứ sĩ,
Đãi kỳ vị chi.
KINH THI

Dịch nghĩa:

QỦA MAI RỤNG

Mai đã rụng quả
Mười phần còn bảy
Các chàng xin ta
Chọn ngày hẹn cưới

Mai đã rụng quả
Mười phần còn ba
Các chàng quý ta
Đem lễ cưới ngay

Mai đã rụng quả
Nghiêng giỏ mà lượm
Chàng nào có lòng
Một lời là xong

Chú thích:
Bài Phiếu hữu mai này. có người cho rằng chữ Phiếu là chữ Phao cổ, tức là ném. Nam nữ vui đùa ném các quả mai cho nhau. Nhưng phần lớn giải thích chữ Phiếu là rụng; bài thơ nói về một người con gái sợ lỡ thì.

Uploaded with ImageShack.us
Dịch thơ:

MAI RỤNG

Mai rụng quả
Còn bảy rụng ba
Chàng nào lòng thực cầu ta
Hãy chọn ngày tốt xe hoa đón về.

Mai rụng quả
Rụng bảy còn ba
Chàng nào lòng thực cầu ta
Hôm nay sắm lễ đôi ta cùng về.

Mai rụng quả
Nghiêng giỏ lượm nha
Chàng nào lòng thực cầu ta
Chỉ cần ngỏ ý ắt là xong ngay.

ĐOÀN ĐỨC THÀNH dịch thơ. …

MAI RỤNG

Cây mai rụng
Quả bảy trên cành
Ấy ai là kẻ cầu mình
Tính sao cho kịp ngày lành hỡi ai

Cây mai rụng
Trên cành quả ba
Hỡi ai là kẻ cầu ta
Tính sao cho kịp ắt là ngày nay

Cây mai rụng
Nhưng giỏ nhặt mai
Cầu ta ai đó hỡi ai
Tính sao cho kịp một lời bảo nhau.
TẢN ĐÀ dịch thơ.

QỦA MAI RỤNG

Quả mai nay đã rụng rồi
Mười phần còn bẩy, rụng rơi ba phần
Hỏi em, tài tử, văn nhân,
Ngày lành, tháng tốt, chọn dần đi thôi.

Quả mai nay đã rụng rồi,
Mười phần rụng bảy, chưa rơi ba phần.
Hỏi em, tài tử, văn nhân,
Hôm nay đến hỏi, chẳng cần chờ lâu.

Quả mai nay rụng hết rồi,
Em nghiêng giỏ nhặt mai rơi nghĩ thầm.
Hỏi em, tài tử, văn nhân,
Lúc này đến nói chẳng cần chờ chi…
ANH NGUYÊN dịch thơ

Quả mai rụng,
Mười phần còn bảy.
Ai cầu xin em xin hãy chọn ngày.

Quả mai rụng,
Mười phần còn ba.
Ai cầu em hãy đến hôm nay.

Mai rụng hết,
Em nghiêng giỏ nhặt.
Ai cầu em hãy ngỏ một lời.
NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI dịch thơ.

Quả mai rụng,
Mười phần còn bảy.
Ai cầu xin em xin hãy chọn ngày.

Quả mai rụng,
Mười phần còn ba.
Ai cầu em hãy đến hôm nay.

Mai rụng hết,
Em nghiêng giỏ nhặt.
Ai cầu em hãy ngỏ một lời.
KD dịch thơ

Advertisements