LƯU LANG PHỐ KHẨU HIỆU (43/100)

Ngô Thục thành hôn thử thủy tầm,
Minh châu bộ chướng, ác hoàng kim.
Thùy tượng nhất nữ khinh thiên hạ,
Dục hoán Lưu Lang đỉnh trĩ tâm?
LỮ ÔN

Dịch nghĩa:

THƠ ĐỌC (1)Ở BẾN LƯU LANG (2)

Cuộc hôn nhân Ngô Thục được tiến hành ở bến này,
Rèm xe giát minh châu, màn đính vàng kim.
Có ai vì một người con gái lại coi nhẹ thiên hạ,
Mà hòng thay đổi chí tam phân của Lưu Lang?

Chú thích:
(1) Khẩu hiệu: một kiểu làm thơ, buột miệng đọc ra, không dùng đến bút (cũng như thơ "khẩu chiếm" hay "ứng khẩu").
(2) Bên Lưu Lang (Lưu Lang phố): Thời Tam Quốc, Ngô chủ Tôn Quyền theo kế của Chu Du, gả em gái cho Lưu Bị và mời Lưu Bị ở rể tại Ngô, hòng khiến Lưu Bị từ bỏ chí hướng tam phân thiên hạ. Nơi tiến hành cuộc hôn nhân ấy về sau được gọi là "Bến Lưu Lang".

Dịch thơ:

Ngô Thục thành hôn ở bến này
Xe hoa vàng ngọc giát đính đầy
Chỉ vì một gái khinh thiên hạ
Chớ hòng Lưu Lang chí đổi thay.

ĐOÀN ĐỨC THÀNH dịch thơ. …

Ngô Thục thành hôn tại bến này,
Giát vàng, rắc ngọc khắp trong ngoài.
Ai vì nữ sắc khinh thiên hạ,
Hòng khiến Lưu Lang chí đổi thay?
NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI dịch thơ.

Advertisements