QUY TÍN NGÂM (38/100)

Lệ mặc sái vi thư,
Tương ký vạn lý thân.
Thư khứ hồn diệc khứ,
Ngột nhiên không nhất thân.
MẠNH GIAO (751-814)

Dịch nghĩa:

KHÚC NGÂM GỬI THƯ VỀ

Nước mắt cùng với mực nhỏ thành thư,
Gửi đến người thân xa vạn dặm.
Thư đi hồn cũng đi,
Bỗng nhiên chỉ còn lại thân mình.


Dịch thơ:

KHÚC NGÂM GỬI THƯ ĐI

Nước mắt hòa mực viết thành thư
Người thân vạn dặm đã nhận chưa?
Thư đi hồn cũng theo đi mãi
Còn lại nơi đây xác thân khô.

ĐOÀN ĐỨC THÀNH dịch thơ. …


KHÚC NGÂM GỬI THƯ LẠI

Lệ – mực nhỏ thành thư
Cùng gửi theo vạn dặm
Thư đi hồn cũng đi
Chỉ còn đây thân xác.
HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG dịch thơ.

Mực hòa nước mắt thành thư,
Gửi người yêu quý bây giờ muôn xa.
Thư đi hồn cũng đi mà.
Chỉ còn trơ lại thân ta sững sờ.
NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI dịch thơ

Advertisements