TÂY THI (37/100)

Gia quốc hưng vong tự hữu thì,
Ngô nhân hà khổ oán Tây Thi.
Tây Thi nhược giải khuynh Ngô quốc,
Việt quốc vong lai hựu thị thùy.

LA ẨN (833-909)

Dịch nghĩa:

TÂY THI (1)

Quốc gia thịnh suy có thời vận,
Người nước Ngô sao cứ oán mãi Tây Thi?
Nếu bảo Tây Thi làm mất nước Ngô,
Vậy thì nước Việt kia mất tại ai?

Chú thích:
1) Tây Thi: tên của người con gái nước Việt thời Xuân Thu. Nước Việt bị nước Ngô đánh bại. Theo kế của Văn Chủng, Việt Vương Câu Tiễn dâng Tây Thi cho Ngô vương Phù Sai. Phù Sai say mê Tây Thi mà Ngô bị diệt. Sử Trung Quốc thường quy trách nhiệm làm "nghiêng nước nghiêng thành" cho những người con gái đẹp (như Bao Tự, Tây Thi, Dương Quý Phi). Với bài thơ này, La Ẩn minh oan cho Tây Thi và các mỹ nhân trong lịch sử, quy trách nhiệm cho những người lãnh đạo đất nước.

Dịch thơ:

TÂY THI

Quốc gia hưng vong cũng có thì
Người Ngô sao cứ oán Tây Thi?
Bảo Tây Thi làm Ngô mất nước
Nước Việt suy vong biết ai nghi?

ĐOÀN ĐỨC THÀNH dịch thơ. …


Đất nước thịnh suy bởi có thời
Tây Thi sao lại bị chê hoài
Nếu Ngô bị mất vì Tây Tử
Thì Nước việt kia mất tại ai?
THẠCH HẦU dịch thơ

Đất nước hưng vong ta có thời
Tây Thi sao cứ bị trách hoài?
Nếu Ngô mất nước vì Tây tử,
Việt kia mất nước bởi tay ai?
NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI dịch thơ

TÂY THI

Vận nước tiến hành – lúc thịnh suy
Dân Ngô – sao oán mãi Tây Thi
Chắc chi vì sắc nàng – Ngô đổ
Còn Việt suy vong bởi cớ gì
VÔ TÌNH phỏng dịch thơ.

Advertisements