Không thấy sen Tịnh Đế ở Hưng Yên và Hải Dương?

doanducthanh-KIẾN TRÚC VIỆT: Cả ngày hôm nay, 6-7-2012, bằng phương tiện xe khách và xe ôm, một mình lần mò ở dưới mấy đầm sen hồng sen trắng ở Hưng Yên và Hải Dương, tiếc là vẫn không thấy một bông Tịnh Đế nào. Mình tính, nếu thấy một bông thôi đã là thành công lắm rồi. Đành post lên đây mấy bức "chân dung" sen vừa chụp vậy. Mình coi sen như người nên dùng từ chân dung cho thân mật, đừng cười nha.* "Chân dung" sen hồng Hải Dương (1). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen trắng Hưng Yên (1). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen hồng Hải Dương (2). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen hồng Hải Dương (3). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen trắng Hưng Yên (2). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen trắng Hưng Yên (3). Ảnh: Đoàn Đức Thành. …

* "Chân dung" sen hồng Hải Dương (4). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen hồng Hải Dương (5). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen trắng Hưng Yên (4). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen trắng Hưng Yên (5). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen hồng Hải Dương (6). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen hồng Hải Dương (7). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen trắng Hưng Yên (6). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen trắng Hưng Yên (7). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen trắng Hưng Yên (8). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen hồng Hải Dương (8). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen trắng Hưng Yên (9). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen trắng Hưng Yên (10). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen hồng Hải Dương (9). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen hồng Hải Dương (10). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen trắng Hưng Yên (11). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen trắng Hưng Yên (12). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen hồng Hải Dương (11). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen hồng Hải Dương (12). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen trắng Hưng Yên (13). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen trắng Hưng Yên (14). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen hồng Hải Dương (13). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen hồng Hải Dương (14). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen trắng Hưng Yên (15). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen trắng Hưng Yên (16). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen hồng Hải Dương (15). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen hồng Hải Dương (16). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen trắng Hưng Yên (17). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen trắng Hưng Yên (18). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen hồng Hải Dương (17). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen hồng Hải Dương (18). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen trắng Hưng Yên (19). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen trắng Hưng Yên (20). Ảnh: Đoàn Đức Thành.
* "Chân dung" sen hồng Hải Dương (19). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen hồng Hải Dương (20). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen trắng Hưng Yên (21). Ảnh: Đoàn Đức Thành.* "Chân dung" sen hồng Hải Dương (21). Ảnh: Đoàn Đức Thành.

Advertisements