CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Số: 2008/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
VỀ NGÀY KIẾN TRÚC VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hàng năm lấy ngày 27 tháng 4 là “Ngày Kiến trúc Việt Nam” và tổ chức lần đầu tiên vào ngày 27 tháng 4 năm 2011.

Việc tổ chức ngày Kiến trúc Việt Nam hàng năm phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả nhằm động viên và thu hút sự quan tâm của giới kiến trúc sư, các tầng lớp nhân dân, các nhà quản lý về kiến trúc – quy hoạch, các nhà đầu tư, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp đoàn kết, sáng tạo, tích cực tham gia xây dựng và phát triển nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; có hình thức khen thưởng, biểu dương, khuyến khích các tài năng kiến trúc cống hiến cho Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– HĐND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, ĐP, KGVX, TCCV;
– Lưu: Văn thư, KTN (5b)

Advertisements