MỘT SỐ BÀI HÁT VĂN VÀ HÁT XẨM.

HÁT VĂN:

1- Đức Trần Triều (Khắc Tư).
http://my.opera.com/mantico/blog/duc-dai-vuong-tran-trieu
2- Cô Chín đền Sòng Sơn (Xuân Hinh).
http://my.opera.com/mantico/blog/cochindensong
3- Quan lớn đệ ngũ Tuần Tranh (Thành Long – Văn Chung).
http://my.opera.com/mantico/blog/quan-lon-de-ngu
4- Chầu Mười- Đồng Mỏ (Xuân Hinh).
http://my.opera.com/mantico/blog/chau-muoi-dong-mo

5- Chầu Bé Bắc Lệ (Khắc Tư)
http://my.opera.com/mantico/blog/vanchaube
6- Nghệ thuật hát văn trong tín ngưỡng thờ phủ:
http://my.opera.com/mantico/blog/nghethuathatvan
7- Cô Bơ Thoải cung đền Ba Đông (Xuân Hinh).
http://my.opera.com/mantico/blog/cobothoaicung
8- Chầu lục Cung Nương (Khắc Tư-Lưu Trọng Quỳnh).
http://my.opera.com/mantico/blog/chau-luc-cung
9- Cô Đôi Thượng Ngàn (Thành Long- Văn Chung).
http://my.opera.com/mantico/blog/codoithuongngan
10- Ông Hoàng Mười Nghệ An (Xuân Hinh).
http://my.opera.com/mantico/blog/show.dml/4797931
11- Cô Đôi Cam Đường (Khắc Tư – Trọng Quỳnh).
http://my.opera.com/mantico/blog/kh-c-tu-ch-u-van
Văn thỉnh Tam tòa Thánh mẫu.
http://my.opera.com/mantico/blog/nghethuathatvan
12- Cô bé Đông Cuông (Khắc Tư – Thanh Ngoan).
http://my.opera.com/mantico/blog/cobedongcuong
Bà chúa Thác Bờ Hòa Bình (Văn Chương):
13- http://my.opera.com/mantico/blog/bachuathacbo
Cô Sáu Sơn Trang (Văn Chung)

http://my.opera.com/mantico/blog/cosausontrang

TÌM HIỂU – NGHIÊN CỨU VỀ HÁT VĂN

A- Đại tiệc tứ phủ hằng niên (Lịch tiệc trong 12 tháng trong năm):
http://my.opera.com/mantico/blog/show.dml/5854891
B- Nghi lễ thờ cúng đền, phủ và tín ngưỡng thờ Mẫu (dâng lễ, thắp hương, văn khấn):
http://my.opera.com/mantico/blog/show.dml/4579732
C- Đệ nhị Vương cô (Bài nghiên cứu):
http://my.opera.com/mantico/blog/de-nhi
D-Vương cô Đệ nhất (Tìm hiểu)
http://my.opera.com/mantico/blog/vuongcodenhat
E- Ông Hoàng Đôi (Tìm hiểu)
http://my.opera.com/mantico/blog/show.dml/13037012
F- Chúa bói Nguyệt Hồ.
http://my.opera.com/mantico/blog/chuaboinguyetho

HÁT XẨM:
*Xẩm: Mục hạ vô nhân – Xẩm chợ (Văn Ty):
http://my.opera.com/mantico/blog/show.dml/7341761
* Nghệ thuật hát xẩm – Xẩm chợ (Thanh Hoài – Thanh Ngoan):
Xẩm ( )
http://my.opera.com/mantico/blog/nghethuathatxam
http://video.vietgiaitri.com/xem-phim-video/xam-cuc-hay/05B-vaBuCaY.vgt
[flash]http://img.vietgiaitri.com/flvplayer/players.swf?file=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D05B-vaBuCaY&link=http%3A%2F%2Fvideo.vietgiaitri.com%2F%3FCODE%3D01%26video%3D05B-vaBuCaY&image=http%3A%2F%2Fi3.ytimg.com%2Fvi%2F05B-vaBuCaY%2Fhqdefault.jpg&filetype.swf[/flash]
* Xẩm (Xuân Hinh)
[flash]http://img.vietgiaitri.com/flvplayer/players.swf?file=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKrNaISYeKJs&link=http%3A%2F%2Fvideo.vietgiaitri.com%2F%3FCODE%3D01%26video%3DKrNaISYeKJs&image=http%3A%2F%2Fi3.ytimg.com%2Fvi%2FKrNaISYeKJs%2Fhqdefault.jpg&filetype.swf[/flash]
* Xẩm: Anh Khóa – Trần Tuấn Khải ( )
[flash]http://img.vietgiaitri.com/flvplayer/players.swf?file=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DX7t34eJ4PfY&link=http%3A%2F%2Fvideo.vietgiaitri.com%2F%3FCODE%3D01%26video%3DX7t34eJ4PfY&image=http%3A%2F%2Fi3.ytimg.com%2Fvi%2FX7t34eJ4PfY%2Fhqdefault.jpg&filetype.swf[/flash]
* Xẩm: Vui nhất có chợ Đồng Xuân (Thanh Hoan-Xuân Hinh):
[flash]http://img.vietgiaitri.com/flvplayer/players.swf?file=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DffQYe4div_o&link=http%3A%2F%2Fvideo.vietgiaitri.com%2F%3FCODE%3D01%26video%3DffQYe4div_o&image=http%3A%2F%2Fi3.ytimg.com%2Fvi%2FffQYe4div_o%2Fhqdefault.jpg&filetype.swf[/flash]
* Xẩm: Cô hàng nước (Thanh Ngoan-Tuyết Hoa):
[flash]http://img.vietgiaitri.com/flvplayer/players.swf?file=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHOdJ-t4wtS0&link=http%3A%2F%2Fvideo.vietgiaitri.com%2F%3FCODE%3D01%26video%3DHOdJ-t4wtS0&image=http%3A%2F%2Fi3.ytimg.com%2Fvi%2FHOdJ-t4wtS0%2Fhqdefault.jpg&filetype.swf[/flash]
* Xẩm: Cô hàng nước (Trọng Phúc-Thanh Thanh Hiền):

[flash]http://img.vietgiaitri.com/flvplayer/players.swf?file=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyVNMe48xcck&link=http%3A%2F%2Fvideo.vietgiaitri.com%2F%3FCODE%3D01%26video%3DyVNMe48xcck&image=http%3A%2F%2Fi3.ytimg.com%2Fvi%2FyVNMe48xcck%2Fhqdefault.jpg&filetype.swf[/flash]

Advertisements