NGÀY ĐẸP TRỜI

Y PHƯƠNG

Một ngày đẹp trời
Người ấy đến và làm đổ cốc nước

Một ngày đẹp trời nữa
Người ấy đến làm đổ hàng ria

Một ngày đẹp trời nữa
Làm đổ mồ hôi ra giường

Những ngày đẹp trời
Những ngày đẹp
Những ngày
Ngày
Ng
Y ….

Advertisements